Ultimate Лизинг

Софтуерно решение за лизингова компания

Ultimate Лизинг - спечелете с лекота нови клиенти за Вашата лизингова компания.

В последните години броят на организациите, търсещи активи на лизинг, кредит и финансиране значително се увеличи. За да се възползва от тези възможности, всяка водеща лизингова компания изисква модерно, високотехнологично и иновативно софтуерно решение за лизингови операции, което може да им помогне да предостави лизингови активи и продукти с най-висок клас на обслужване. Като един от големите доставчици на финансови и лизингови софтуерни решения, със задълбочени знания и опит за индустрията, иновативният лизингов софтуер на БанкСофт Ви спомага да поставите клиента на първо място, посредством един опростен, интегриран и автоматизиран софтуер за лизинг.

Ultimate Лизинг: пътят към развитието.

Чрез внедряването на лизингов софтуер, компаниите, предлагащи активи на лизинг, могат да премахнат фрагментираните и тромави системи, които възпрепятстват ефективното изпълнение на операциите и да включат повече автоматизирани работни потоци, за да си осигурят по-голям дял на активно развиващия се пазар за лизингово финансиране, да получат конкурентно предимство. Чрез Ultimate Лизинг и неговата front-to-back-office система, предприемчива лизингова компания може да си осигури по-разумни и по-ефективни лизингови операции, които са необходими за постигане на растеж.

Интелигентният лизингов софтуер за минимизиране на риска в оперативния и финансов лизинг.

Осигуряването на преглед на информацията в реално време, позволява на една лизингова компания да взима по-информирани и навременни решения. БанкСофт може да Ви осигури навременна и бърза реакция на пазарните промени с гъвкав лизингов софтуер за управление на оперативен лизинг, финансов лизинг, кредит и финансиране, който позволява на компаниите да правят промени бързо и лесно, без нужда от скъпи подобрения. Уникалността на Ultimate Лизинг е че той е лизингов софтуер проектиран с максимална гъвкавост да се приспособява към уникалните изисквания за всяка лизингова компания.

Едно софтуерна система за лизинг, множество възможности.

Лизингова система Ultimate Лизинг отговаря на съвременните изискванията за лизингов бизнес - осигурява пълен набор от функционалности и инструменти, необходими за точното планиране, проследяване, управление и поддръжка във всички аспекти на активите в лизингов софтуер.

Растящият интерес на потребителите към продуктите и активите на лизинг, налага на лизинговите компании да търсят иновативен и модерен лизингов софтуер за обслужване и автоматизиране на тяхната дейност, който да им осигури конкурентно предимство. Остарелите и тромави софтуерни програми за управление на дейностите на лизингова компания възпрепятстват ефективното обслужване на клиенти и не осигуряват нужната функционалност и автоматизация за оптимизиране на работния процес.

Нашето софтуерно решение е иновативен лизингов софтуер, изцяло съобразен с нуждите на Вашата лизингова компания.

Ultimate Лизинг е уеб-базиран модулен софтуер за лизинг, който покрива изискванията на съвременната финансова и лизингова компания за производителност, надеждност и ефективност. Със своя интуитивен и лесен за използване интерфейс, иновативният лизингов софтуер спомага за по-бързо и качествено обслужване на клиентите. Системата за обслужване на лизинг, осигурява комплексно управление на целия бизнес процес, от край до край. Нашата цел е чрез професионалната лизингова система Ultimate Лизинг да обхване всяка дейност на търговския отдел и на кредитните аналитици, от момента на предлагане на офертата за получаване на лизинг до момента за сключване на сделката, мониторинг на лизингови сделки и прилежащите им документи до счетоводните операции свързани с оперативния и финансов лизинг. Ultimate Лизинг подпомага и улеснява работата както на служителите от front-офиса, така и на служителите от back-офиса.

Лизингови сделки

Ultimate Лизинг обхваща цялостния процес по отпускане на лизинг - от изготвяне на оферта до сключване на лизингов договор.

 • Управление на оперативен и финансов лизинг, кредит и финансиране;
 • Изготвяне на оферта/искане за получаване на лизинг;
 • Преобразуване на изготвената оферта/искане в договор за сключена лизингова сделка;
 • Автоматично наследяване на информацията при преминаване през различните етапи на договаряне – оферта, искане и оформяне на договор за лизинг;
 • Автоматично или ръчно определяне на комисионна и лихвен процент;
 • Добавяне на допълнителни плащания към договора за лизинг – данъци, такси и други;
 • Автоматизирано управление на целия жизнен цикъл на лизинговата сделка;
 • Управление на регистър с клиенти и контрагенти;
 • Автоматично генериране и преизчисление на падежен план;
 • Генериране и разпечатване на фактури за клиент при погасена лизингова вноска;
 • Генериране на приемо-предавателен протокол;
 • Регистрация на съдебни искания към клиент.

Плащания

С помощта на Ultimate Лизинг получавате информация за плащанията и дължимите суми на всеки клиент на Вашата лизингова компания в реално време.

 • Получаване на информация за дължими суми;
 • Плащане с платежно нареждане или незабавно инкасо;
 • Фактуриране на вноски;
 • Фактуриране на главница;
 • Получаване на информация за начислени неустойки за просрочие;
 • Предсрочно погасяване на отпуснатия лизинг или кредит;
 • Следене на плащанията;
 • Информация за дължими допълнителни такси за лизинговия договор.

Счетоводство

Ultimate Лизинг обслужва автоматично дейностите, подлежащи на осчетоводяване, свързани със сключването на договори, обработването на плащания и издаването на фактури.

 • Автоматично обслужване на плащания по лизингов договор;
 • Падежиране, фактуриране и плащане на вноски;
 • Управление на предсрочните изкупувания на активи от лизинг;
 • Осчетоводяване на лизингов договор;
 • Осчетоводяване на фактури,плащания по фактури, доставки и други;
 • Начисляване на неустойки при просрочие;
 • Възможност и за ръчно осчетоводяване.

Справки

Ultimate Лизинг предлага изчерапателен набор от справки, необходими за оперативната работа на една лизингова компания, както и за представяне на изискваната информация пред данъчни и други административни служби. БанкСофт Ви предлага добре разработено софтуерно решение за лизинг за организиране и получаване (разпечатване) на такива справки. С тяхна помощ могат да се следят постигнатите резултати на Вашата лизингова компания и да взимате по-ефективни управленски решения.

 • Генериране на стандартни справки за всички аспекти на лизинговия бизнес в реално време;
 • Генериране на клиентски справки – операции и движение по лизингови сметки, просрочени вземания, задължения по вноски и други;
 • Генериране на портфейлни справки;
 • Финансови справки, регулаторни справки, справки за търговската дейност и други;
 • Създаване на собствени персонални справки;
 • Експорт на справките в Excel.

Сигурност

Ultimate Лизинг позволява през администраторския панел за управление да се определя какъв достъп до информация да има или какви функции да изпълнява всеки служител на Вашата лизингова компания.

 • Възможност за потвърждение на лизингова сделка от второ лице;
 • Ограничаване или предоставяне на достъп на потребителите от различни нива;
 • Лесно настройване - създаване на групи и роли и включване на потребителите в тях;
 • Проследяване на достъпа;
 • История на направените промени;
 • Информация за създателя на даден документ;
 • Документите са защитени с криптиране;
 • Опция за добавяне на фиксирана лихва, персонално за всеки клиент.

Основните предимства на Ultimate Лизинг са:

 • Ultimate Лизинг е гъвкав и динамичен лизингов софтуер, които може да се конфигурира спрямо нуждите на Вашата лизингова компания;
 • Работа с единна база данни;
 • По-ефективно управление на лизинговите договори;
 • Централизирано и електронно фактуриране;
 • Намалява разходите и увеличава производителността;
 • Намаляване на оперативния и лизингов риск - осигурен достъп до цялата информация относно клиенти, лизингови договори, активи;
 • Зареждане на индивидуални падежни планове от външен файл;
 • Функционалност за добавяне на застраховки към актив на лизинг;
 • Автоматично обслужване на плащания по лизингов договор;
 • Различни роли и нива на достъп на потребителите;
 • Високо ниво на сигурност и защита.

Нова оферта Лизингов договор Лизингов актив Застраховки към лизингов актив Регистър с лизингови сделки Приемо-предавателен протокол