Актуално състояние

Основни обстоятелства:

 1. ЕИК - 115200716
 2. Фирма - БанкСофт
 3. Правна форма - Дружество с ограничена отговорност
 4. Изписване на чужд език - BankSoft
 5. Седалище и адрес на управление – БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. . "Кавала" № 20, ет. 6
 6. Адрес за кореспонденция - гр. Пловдив, п.к. 4002, ул. "Кавала" № 20, ет. 5 и ет. 6;
 7. Предмет на дейност - Банков, икономически и друг софтуер, информационно обслужване на банки, комплексно оборудване и изграждане на банков офис, обмен и покупко-продажба на валута, борсови и посреднически операции, сделки с интелектуална собственост, вътрешно и външнотърговска дейност, икономически услуги.
 8. Основна дейност по НКИД - Код КИД: 62.01 Основна икономическа дейност от КИД: Компютърно програмиране
 9. Управители - ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ, ДЕЯН МИЛЧЕВ КАРАИВАНОВ
 10. Начин на представляване - Заедно
 11. Съдружници - ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА КАРАИВАНОВА, 5000 лв.; ИРИНА СПАСОВА СТОЯНОВА, 5000 лв.; ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ, 10000 лв.; ДЕЯН МИЛЧЕВ КАРАИВАНОВ, 10000 лв.
 12. Капитал:

 13. Размер - 30000 лв.
 14. Внесен капитал - 30000 лв.
 15. Друга информация:

 16. ДДС регистрация - BG115200716
 17. Банкова сметка - IBAN BG26TTBB94001523759823, BIC TTBBBG22, Societe Generale Експресбанк.