Факторинг

Система за управление на факторингови дружества

Факторинг – новата „тенденция“ във финансирането/авансирането на малки, средни и големи компании

Факторингът е финансова транзакция, с цел финансиране на средни и малки предприемачи. Това е пълен финансов пакет от услуги, който съчетава оборотно финансиране, защита на кредитния риск, извършване на административни и счетоводни услуги.

Факторингът е сделка, в която бизнесът продава своите вземания или фактури на трето лице, търговска финансова компания, известна още като "фактор". Това е направено така, че бизнесът да може да получи парични средства своевременно.

Фирми от различен ранг използват факторинг като начин за увеличаване на паричните си потоци. Компаниите използват парите, генерирани от Факторинг, за да инвестират в собствения си бизнес и да се развиват с по-бързи темпове.

Ultimate Factoring –софтуерно решение, ориентирано към индивидуалните бизнес особености и изисквания на компанията Ви

Ultimate Factoring е специализирана финансова платформа, която спомага за автоматизиране на дейността на факторинговите дружества. С цел обслужване на индивидуални бизнес потребности, структурната организация на Ultimate Factoring е обособена на три нива, които осигуряват необходимата гъвкавост на платформата:

 • Front office – предоставя възможност за бързо обслужване на клиенти, чрез оптимизиран потребителски интерфейс;
 • Back office – управление на бизнес процесите във факторинговото дружество – обработка на счетоводни операции, управление на разплащанията и други;
 • Admin panel – позволява лесно администриране, конфигуриране и настройване на системата, вечерни обработки.

Ultimate Factoring – по-добрият стандарт за обслужване на фкторингови сделки

Софтуерният продукт Ultimate Factoring напълно автоматизира бизнес процесите във Вашето факторингово дружество, като същевременно повишава качеството на обслужване, създава по-добри възможности и перспективи.

Факторингът може да се персонализира и управлява така, че да осигурява необходимия капитал, когато компанията Ви се нуждае. Той предоставя бърз тласък на Вашия паричен поток.

Ultimate Factoring е информационна система за цялостна автоматизация на дейността на факторинг дружества. Системата осигурява информираност при взимане на решения, намаляване на риска, автоматизиране на ежедневните дейности и спомага за повишение на рентабилността и конкурентоспособността на факторинговата компания. Ultimate Factoring е ораганизиран на три нива: Front office - бързо обслужване на клиенти, чрез оптимизиран потребителски интерфейс; Back office – управление на бизнес процесите във факторинговото дружество и Admin panel - администриране и настройване на системата, вечерни обработки.

Факторинг сделки

 • Обслужване и управление на различни видове факторингови сделки;
 • Обслужване и управление на целия процес от създаване на договор за факторинг до неговото закриване;
 • Въвеждане на индивидуални лимити на финансиране на ниво договор, кредитна линия или група фактури;
 • Автоматизирана обработка на плащанията;
 • Структурирана информация за контрагенти;
 • Автоматизирани процеси за олихвяване, начисление на такси и комисионни;
 • Издаване на електронни фактури;
 • Силно развита справочна система.

Управление на договори

 • Автоматичен контрол при надвишаване на лимита на финансиране;
 • Управление на риска – автоматично изчисление на нивото на риск;
 • Повторен контрол на действията в зависимост от зададените права за достъп на потребителите;
 • Репортинг към външни системи и институции;
 • Съхранение на документи на ниво обект в системата (договор, фактура, кредитна линия и др.) в централизиран електронен архив;
 • Автоматични известия към контрагентите (eMail, SMS);
 • Валидация и контрол на входните данни.

Действие с факторинг договори

 • Създаване на предварителен договор за факторинг;
 • Одобрение на предварителен договор за факторинг;
 • Upload на документи към договор за факторинг;
 • Въвеждане на прогнозни данни по договора за факторинг;
 • Добавяне на свързани лица – солидарни длъжници;
 • Въвеждане на лимити на финансиране;
 • Добавяне/създаване на кредитни линии по договор;
 • Задаване на предварително създадени лихвени планове;
 • Обслужване на договор (автоматично и ръчно);
 • Дефиниране на такси.

Типове факторингови сделки

Ultimate Factoring обхваща целия процес по обслужване на следните типове факторингови сделки:

 • Вътрешен факторинг с/без регрес;
 • Експортен факторинг с/без регрес;
 • Импортен факторинг с/без регрес;
 • Реверсивен факторинг.

Справки

 • Силно развита справочна система;
 • Справки (Портфейлни, Индивидуални, Експорт към Word и Excel);
 • Репортинг към данъчни органи;
 • Справки за кредитори и инвеститори.

Счетоводство

 • Модул “Счетоводство” е неотменна част от Ultimate Factoring;
 • Счетоводните операции, касаещи обслужване на факторингови сделки се вземат автоматично, според предварително дефинирана методика, съгласно изискванията на факторинговото дружество;
 • Провизии, амортизация на приходи;
 • ДДС Дневници, ДМА, Логистика и други.

Контрол на риска

 • Дефиниране на допустими нива на риск;
 • Автоматизирани механизми за следене на нивото на риск на база на исторически данни;
 • Автоматизирано определяне на ниво на риск спрямо въведените параметри;
 • Автоматизирано или ръчно валидиране на информацията;
 • Известяване на драстични промени в нивото на риска;
 • Контрол и известяване при достигане на определено ниво на риск;
 • Мониторинг и контрол на извършените операции;
 • Мониторинг на цялостния портфейл и анализ на информацията.

Управление на потребители

 • Ultimate.NET Factoring има силно развита система за управление на правата за достъп;
 • Правата за достъп могат да бъдат предоставени до:
  -Точки в менюто
  -Процеси
  -Обекти
 • Всяко право на достъп може да бъде предоставяно на ниво потребител или на ниво група

Връзки с други (външни) системи

 • Ultimate Factoring има изграден интеграционен слой, на база на който системата може лесно да бъде интегрирана с външни системи, без значение от типа на интерфейса за интеграция (файлов трансфер, връзка на ниво база данни, уеб услуга, опашка, и т.н.);
 • Трансфер на данни от и към банка;
 • Подготовка на данни за експорт към печатна и куриерска компания;
 • Автоматично зареждане на фактури от доставчици;
 • Връзка с данъчни органи (ДДС дневници и други).

Автоматични нотификации

 • Автоматизиран механизъм за комуникация между участниците във факторинговата сделка;
 • Изпращане на уведомителни писма към доставчици и платци:
  -Предстоящ падеж
  -Просрочие
  -Начислени такси
  -Дължими суми от доставчик/платец
  -Обработено плащане
 • Изпращане на известяващ SMS.

Online Factoring – потребителски информационен портал

 • Възможност за преглед, изтегляне и разпечатване на всички видове документи – договор, погасителен план, електронна фактура, уведомително писмо;
 • Онлайн плащане на задълженията по електронна фактура;
 • Навременна информираност за задължения и неплатени фактури;
 • По-бързо получаване на документи;
 • Постоянен достъп до цялата информация относно договора за факторинг и прилежащите му фактури;
 • Управление на известяването при получаването на нов документ или електронна фактура;
 • Защита на личните данни посредством криптирана HTTPS–връзка;
 • Сигурност при съхранение на документите;
 • Получаване на индивидуални оферти и предложения от факторинговата компания;
 • Координати на персоналния мениджър и контакт с него.

Основните предимства на Ultimate Factoring са:

 • Модулна структура, позволяваща лесно надграждане с нови модули и функционалности;
 • Обслужване на пълния бизнес процес – от искането за сключване на договор до неговия край;
 • Цялостна автоматизация на бизнес процесите в дружеството;
 • Възможност за регистриране на договори във валута;
 • Система за контрол и анализ на риска;
 • Силно развита справочна система с възможност за експорт на справки в Excel;
 • Вградена интеграция с електронен архив (iRhive) и електронни канали (eChannels).

Списък с договори за факторинг Договор за факторинг Информация за кредитна линия Общи лимити на доставчик по договор Глобална цесия към договор Данни за фактури Списък Събития Търговски фактури към договор