Ultimate Accounting

Цялостен счетоводен софтуер

Развийте Вашия бизнес със съвременна счетоводна програма

Бързо променящият се пазар, изисква от водещите фирми и предприятия адекватно реагиране на всяко едно изменение във външните фактори на бизнес средата. С развитието на технологиите Ви се предоставя възможност за осигуряване на необходимата преднина пред конкуренцията с подходящ и модерен счетоводен софтуер, който да е в унисон с промените. Счетоводната дейност играе ключова роля в управлението и ръководенето на целия бизнес процес. БанкСофт Ви предлага цялостен счетоводен софтуер – Ultimate Accounting. Програмата за счетоводство е съобразена с нуждите на бизнеса като същевременно спомага за повишаване на ефективността на работния процес и по-голяма рентабилност. Съвременният счетоводен софтуер отразява разнообразието на клиентската ни база и се предлага в разнообразни конфигурации, за да отговаря на нуждите на компании от всякакъв мащаб.

Ultimate Accounting – идеалният счетоводен софтуер, съобразен с корпоративната идентичност.

Централизираната счетоводна програма Ultimate Accounting не само опростява рутинни задачи, но също предоставя и идеален инструмент за провеждане на задълбочен анализ, когато е необходимо. Професионалният счетоводен софтуер е лесен за използване при извършване на множеството ежедневни счетоводни операции - баланс, кредит и дебит, многоредов ордер, сметкоплан, аналитични и синтетични сметки. Надеждният счетоводният софтуер намалява административната дейност и спестява ценно време и пари. Програмата за счетоводство Ultimate Accounting е проектирана да отговаря на изискванията на малки и големи компании.

Вземете контрола в свои ръце чрез счетоводна програма Ultimate Accounting

Операциите по счетоводство отнемат време, а в стремежа за спазване на сроковете за изпълнение, счетоводителите допускат грешки. Интуитивният счетоводен софтуер Ultimate Accounting улеснява работата на финансовия и счетоводен отдел, спомага за редуциране на грешките и повишаване на ефективността на труда. Големият набор от автоматизирани процеси, допринасят за изпълнението на задачите за счетоводство в срок. Предоставена от счетоводен софтуер Ultimate Accounting осигурена информираност, ще Ви спомогне да сте запознати с актуалното състоянието на организацията и ще улесни взимането на адекватни бизнес решения.

Бизнес предимства от използването на специализирания счетоводен софтуер

 • Намаляване на разходите
 • Увеличаване на рентабилността
 • Повишаване на конкурентоспособността
 • Цялостно управление на бизнес процесите
 • Постигане на дългосрочни цели

Защо да изберете БанкСофт?

 • БанкСофт има дългогодишен опит в изграждането и внедряването на софтуерни решения за икономическия сектор - счетоводен софтуер, лизингов софтуер, банков софтуер.
 • Екипът на БанкСофт работи активно, за да ви осигури пълно спокойствие и удовлетвореност от бизнес отношенията Ви с нас.
 • Високите ни стандарти за качество обединени с доказаните ни методи на работа са акредитирани със сертификат съгласно изискванията на ISO 9001:2008 от Bureau Veritas Certification. Ние знаем, че клиентите ценят поетият от БанкСофт ангажимент за качество.

Транзакционната счетоводна програма Ultimate Accounting е изградена на модулен принцип, което позволява добавяне на функционалности в зависимост от нуждите на компанията. Специално разработен набор от процедури за водене на счетоводство позволява да се дефинират индивидуални, а не стандартизирани решения. Предимството на разработения от БанкСофт счетоводен софтуер е че работи с централизирана база данни, което позволява няколко служителя да работят едновременно с програмата за счетоводство. Това допринася за по-ефективно въвеждане на огромния документооборот - баланс, кредит и дебит, многоредов ордер, сметкоплан, аналитични и синтетични сметки. Счетоводна програма Ultimate Accounting е изградена да обработва голям обем от информация, което я прави подходяща както за водене на счетоводство на малки, така и на големи фирми и предприятия.

Съвременният финансово - счетоводен софтуер позволява изграждане на индивидуален сметкоплан и аналитична отчетност. Вие сами определяте синтетични сметки, които ще използвате в своите работни процеси по извършването на счетоводство, както и характеристиките им (характер, балансова принадлежност, валута и др.). В иновативния счетоводен софтуер е предвидено автоматично разкриване на сметка по време на въвеждане на покупки и продажби, което само облекчава пряката дейност на отдела по счетоводство.

Документно-ориентираният счетоводен софтуер Ultimate Accounting дава един добър инструмент за систематизиране на информацията в централизираната счетоводна база, с използването на така наречените папки, които улесняват и ускоряват по-нататъшното въвеждане на счетоводни данни, извличане на справки, редакция на данни. Извършените счетоводни операции, регистрирани в програмата за счетоводство - баланс, кредит и дебит, многоредов ордер, сметкоплан, аналитични и синтетични сметки, се причисляват към избрана папка и по този начин се класифицират.

Многоредов ордер

Модулът Многоредов ордер е част от счетоводен софтуер Ultimate Accounting с помощта, на който се съставят и изпълняват желаните от потребителя счетоводни операции. Многоредовият ордер дава най-голяма свобода на потребителя при извършването счетоводни операции. Всичко това става съобразено с действащите стандартни правила и нормативни изисквания за счетоводство, които се следят автоматично от иновативната счетоводна програма. В този счетоводен модул няма ограничение по отношение на броя статии и броя редове в статията, стига да отговарят на принципите за равнение.

Множеството контроли спомагат намаляването на грешките при извършване на операциите по счетоводство:

 • модулът не допуска формирането на отрицателно салдо по счетоводни сметки;
 • не допуска неясна кореспонденция между сметки, в рамките на всяка счетоводна статия;
 • следи за аритметичното равнение на счетоводните операции;
 • достъпът може да бъде ограничен до определени счетоводни сметки, с цел осигуряване на необходимата дискретност;
 • заложени са и контроли, нарушаването на които ще предизвика извеждането на екрана на съответните съобщения и предписания за работа.

Описаните по-горе контроли показват, че една значителна част от работата по следенето на верността и законосъобразността на воденето на счетоводство е осигурено програмно.

Покупки/ Продажби

Формата в счетоводна програма Ultimate Accounting се използва изключително за регистриране на операциите по покупките/ продажбите и служи като официален документ пред данъчните власти съгласно ЗДДС. Това са фактури, митнически декларации, отчети, данъчни известия и други типови документи според Закона за счетоводство. След попълване на формата, данните от първичния документ автоматично се включват в дневника на покупки/продажби и дневниците по ДДС.

В складовия и счетоводен софтуер документите се делят на два основни потока – покупки и продажби, а в зависимост от това какви цели обслужват, се визуализират в модулите – счетоводство и склад. Освен задължителните атрибути към всеки счетоводен документ се прикрепя типов документ, с който той се осчетоводява.

 • Автоматично генериране на индивидуален номер при създаването на нови документи за покупка/продажба;
 • Опция за ръчно добавяне на номер на документ, програмата за счетоводство проверява номерът да не се дублира;
 • Разкриване на сметка, в случай че за избрания контрагент няма такава;
 • Осчетоводяване на въведен документ;
 • Регистриране на плащания по документ;
 • Сторниране и изтриване на запис при необходимост;
 • Разпечатване на един или няколко документа едновременно;
 • Експорт на документите в XML файл.

ДДС

Модулът ДДС от счетоводен софтуер Ultimate Accounting има функционалността за извличане на голям набор справки, необходими за качественото оперативното функциониране на отделът по счетоводство, подготовка на ежемесечна информация за предоставяне пред данъчните власти и приключване на отчетен данъчен период. Професионалният счетоводен софтуер предоставя опцията за формирането и извеждането на екран и печат на дневниците на покупки, продажби, VIES-декларация според изискванията на ЗДДС и Закона за счетоводство.

 • Извеждане на информация за дневника на покупки/продажби;
 • Извеждане на информация за VIES-декларация;
 • Експорт на данните в MS Excel;
 • Записване на данните на външен носител с един бутон;
 • Изготвяне на справка Декларация - данните се извличат от дневниците за покупки и продажби;
 • Приключване на данъчни периоди;
 • Изготвяне на годишна справка-декларация по ДДС.

Парични средства

В счетоводен софтуер Ultimate Accounting е включен модул за опериране с документи, касаещи плащания в брой, чрез подотчетни лица и по банков път. Приходните/разходните ордери могат да бъдат осчетоводявани един по един или по няколко ордера наведнъж.

 • Обработка на приходни и разходни касови ордери;
 • Обработка на документи, касаещи плащания чрез подотчетни лица;
 • Изготвяне на справки, свързани с касовите операции;
 • Осчетоводяване на няколко документа едновременно;
 • Печат на документи;

Справки

Периодично се налага да се генерират справки от счетоводната база, необходими за оперативната работа на фирмата, както и за представяне на изискваната информация пред данъчни и други власти. Счетоводен софтуер Ultimate Accounting предлага добре разработена система за организиране и получаване (разпечатване) на такива справки - оборотна, аналитична и хронологична ведомост, главна книга, следене на задълженията на контрагентите и печат на счетоводни документи за деня и други.

 • Генериране на голям набор справки – оборотна ведомост, следене на задължения, аналитична ведомост, главна книга, движение по сметки и други.
 • Персонални настройки на справките;
 • Експорт на справки в MS Excel;
 • Печат на счетоводната документация върху хартиен носител.

Права за достъп

Счетоводна програма Ultimate Accounting позволява регистриране на потребители. Всеки запис създаден в програмата за счетоводство пази информация за това кой оторизиран служител го е създал. Част от регистрацията на потребителя са правата, които той ще получи като такъв. Надеждният счетоводен софтуер гарантира, че няма да допусне непозволен достъп и действия от страна на потребителя, които не са му позволени. Различните потребители с индивидуални права могат да бъдат обединени в групи. Създаването на понятието група е с цел бързо и лесно да се регистрират потребителите на програмата за счетоводство. Правата, дадени на групата автоматично се наследяват от всеки неин член.

Основни ползи от използването на Ultimate Accounting - счетоводен софтуер:

 • Удобен и интуитивен интерфейс;
 • Използване на единна база данни;
 • Увеличаване на производителността и рентабилността;
 • Вградени контроли, спомагащи за намаляване на грешките в процеса на счетоводство.

Предимства за финансовата и счетоводна организация и нейните служители:

 • Функция за едновременното боравене със складовия и счетоводен софтуер на няколко служителя от отдел счетоводство;
 • Изграждане на индивидуален сметкоплан и аналитична отчетност - синтетични и аналитични сметки;
 • Систематизиране и класифициране на информацията по папки;
 • Групово осчетоводяване на документи;
 • Неограничен брой счетоводни операции с различни кредит и дебит сметки в един и същ документ;
 • Разкриване на сметка при създаване на нов счетоводен документ;
 • За всеки документ се генерира индивидуален номер;
 • Проверка за валидност на всеки счетоводен документ;
 • Нанасяне на корекции по счетоводните записи;
 • Филтър за търсене по редица критерии;
 • Свързване на разчетни сметки с контрагенти, подотчетни лица, материално-отговорни лица;
 • Създаване на счетоводни периоди;
 • Контрол върху промените на счетоводни документи след приключване на съответния счетоводен период;
 • Създаване на дневници по ДДС;
 • Бързо и лесно прехвърляне на дневниците за покупки и продажби на външен носител при осчетоводяване на фактурите за покупки и продажби.
 • Пакетно осчетоводяване - стоковите разписки се завеждат през счетоводният период и се осчетоводяват еднократно в края му;
 • Автоматизирано начисляване на курсови разлики и преоценка на валути;
 • Генериране на голям набор от справки, по зададени критерии, по които да бъде изготвена справката;
 • Зареждане на справките в MS Excel;
 • Експорт на данните в XML формат.

Създаване на нова фактура Многоредов ордер Разкриване на аналитична сметка Регистър фактури - осчетоводяване, сторниране, изтриване, печат Регистър многоредови ордери