Банкер 3

Банкова Информационна Система

Ново поколение банкови системи

Бързо развиващият се и динамичен банков пазар е изключително конкурентен. На него трябва да се запазят съществуващите клиенти и да се привлекат нови, което често влиза в противоречие с необходимостта от намаляване на разходите и подобряване на ефективността при работните процеси. Предлаганите от БанкСофт софтуерни решения ще ви помогнат да се фокусирате върху клиентите и да получите конкурентно предимство, чрез осигуряване на по-голяма клиентска удовлетвореност и увеличаване на приходите.

Банкер 3 не е софтуерно решение само за днес, но и за бъдещето

През годините, дълъг клиентски списък от мултинационални банки, вариращи от най-големите до най-малките, се довериха на съвременните софтуерни решения на БанкСофт. Нашият модерен банков софтуер отразява разнообразието на клиентската ни база и се предлага в различни конфигурации, за да отговаря на нуждите на клиенти от всякакъв мащаб. Банкова Информационна Система, Банкер 3, се основава на една модерна и отворена архитектура. Това позволява на Банките да адаптират цялостната банкова система към техните специфични бизнес изисквания, гарантирайки си икономическа ефективност и рентабилност.

  Нашата репутация, както и тази на нашите продукти, се гради на:
 • Богат опит в областта на информационните технологии и разработването
  на банков софтуер;
 • Използване на най-новите технологии;
 • Икономически ефективни и иновативни решения;
 • Финансов софтуер с доказано високо качество;
 • Професионалнo следпродажбено обслужване;
 • Вслушване в нуждите на клиентите ни;
 • Добри постижения и препоръки от клиенти.

Изправете се пред предизвикателството!

Банковата индустрия е свидетел на революция в продукти, процеси, пазари и закони. Това е революция, която не може да се спре или да се забави. Единственият вариант е банките да се приспособяват бързо и да се развиват въпреки променящите се условия на пазарните възможности. Каквито и предизвикателствата да стоят пред Вашата банка, БанкСофт може да Ви помогне да се изправите пред тях и да ги преодолеете.

Поставете вашата банка в бъдещето с мощни банкова информационна система

Банкер 3 е едно от най-надеждните банкови софтуерни решения в бранша. БанкСофт работи в тясно сътрудничество с клиенти и технологични партньори, за да бъде в крак с изискванията на клиента, банковия устав и новите технологии за разработването на качествен банков софтуер. Банкер 3 притежава висока производителност в банкова среда, чрез разширяване архитектурата на системата и добавяне на нови функционалности. Банкер 3 не само предлага богат набор от функционалности, но осигурява персонализиране на софтуера чрез най-съвременните бизнес решения, базирани на най-новите информационни технологии.

Привличането и задържането на клиентите и техният капитал е от първостепенно значение за банковите институции. Банките се стремят да поддържат приходните потоци, да предлагат нови услуги и продукти, фокусират се върху клиентската удовлетвореност, повишаване на ефективността на работа, управление на риска и намаляване на разходите. С развитието на технологиите, банковите институции са все по-зависими от качествените и иновативни ИТ решения. Ето защо, БанкСофт разработи документно-ориентирана транзакционна банкова система Банкер 3, която да отговаря на промените в бизнес средата и стопанската дейност, осигурявайки по-голяма рентабилност и конкурентоспособност.

Банкер 3 е съвременна банкова информационна система (БИС) предназначена за обслужване на бизнес процесите, протичащи в търговската банка, както и взаимоотношенията й с нейните клиенти, партньори и регулаторни органи. Ние разбираме, че всяка банка е различна, затова софтуерът за обслужване на банково управление - Банкер 3 е изграден на модулен принцип, което позволя лесното преконфигуриране според Вашата специфична организационна и функционална структура.

Оптимизирайте, консолидирайте и трансформирайте Вашата софтуерна система спрямо последните тенденции на пазара за финансов софтуер.

Банкер 3 гарантира подобряване на ефективността на работа чрез интегриране на различни бизнес функции като счетоводство, обслужване на картовата система, управление на депозити и кредити, управление на клиентите и техните сметки, търговско финансиране, прехвърляне на средства, бюджетни плащания, касовите операции, обработка на заявки получени от електронните канали на банката и други. Автоматизираните бизнес процеси спомагат за редуциране на грешките и повишаване на производителността, а единната база данни осигурява достъп до цялата информация в реално време. Иновативната софтуерна система Банкер 3, осигурява изчерпателен набор от модули, които предлагат решения за аспектите на банковата дейност. Банкер 3 предлага набор от над 80 модула за цялостно обслужване на банковите операции. Банкер 3 е софтуерно решение, съобразено с най-иновативните информационни технологии в банките и финансовите институции.

Фронт офис

Фронт офис модулът на Банкер 3, позволява бързото и лесно обслужване на физически и юридически лица. През него, банковите служители могат да предоставят на клиентите всички услуги, които банката предлага. През този компонент се разкриват и закриват клиентски запис, сметки, депозити, влогове и други. Всички справки, договори и документи, които банката предоставя на своите клиенти са също достъпни в този модул на софтуера за банково управление.

Информационната софтуерна системата позволява, операциите приети на Фронт офиса, да бъдат автоматично обработвани или да остават на повторен контрол в Бек офиса на Банкер 3 в зависимост от изискванията на банката.

Бек офис

В Бек офис частта е съсредоточена цялата функционалност на софтуера за банково управление, която не е свързана с прякото обслужване нa клиенти. Оттук се извършват действия като обработка на счетоводни операции, управление на разплащанията, потвърждаване на банкови операции и други. От тази част на системата се управляват банковите карти, кредитите, трежъри операции, както и получените заявки от електронните канали на банката.

Основна част от Бек офис модула е справочната система на
Банкер 3. Оттук се изготвят всякакъв вид справки, които служат, за да предоставят необходимата информация на различните отдели на банковата институция.

Административен модул

През Административния модул, иновативната банкова информационна система може лесно да бъде конфигурирана и настройвана. Достъп до него обикновено имат ИТ администраторите на банковия софтуер и специалистите от отделните дирекции на банката. От тази част на системата се определят контролът на достъп, настройка на такси, настройка на системен регистър и много други.

Банкер 3 разполага с добре развита система за контрол на достъпа на потребителите до приложението, както и до основни обекти в модулния софтуер за обслужване на банки - сметки, модули, документи, действия (смяна на статус), както и други специфични дейности. Основни носители (притежатели) на права до обектите са потребителите и групите. По този начин администраторите на банковата система могат да указват до кои операции има достъп всеки един служител или група от служители.

Банкер 3 е документно-ориентирана транзакционна банкова система работеща в реално време. Бизнес логиката на интуитивния софтуер за обслужване на банки е заложена в така наречените счетоводни документи, които могат да бъдат лесно и бързо конфигурирани с помощта на програма, наречена дизайнер на документи, дори и от банкови специалисти без опит в ИТ сферата. Банковите служители, които използват системата и работят със счетоводни документи, не е нужно да разбират от банково счетоводство, защото софтуерната система ще извърши автоматично счетоводните операции вместо тях.

Счетоводните документи се обработват в централизирана транзакционна среда, в която предварително са заложени строги бизнес правила за обработка и валидиране на данните. По този начин се гарантира правилното изпълнение и валидността на извършените операции.

Съхранение на данни и сигурност

Данните на целия финансов софтуер се съхраняват в централизирана база данни, а не в множество локални бази по отделните клонове. Тази архитектура води до много предимства свързани с управление и архивиране на информация, възстановяване при бедствия и управление на риска. Системата е проектирана по такъв начин, че безпроблемно да работи с голям обем входно-изходни данни.

По отношение на сигурността, софтуерът за банково управление е проектиран в съответствие с всички стандарти и добри практики при разработката на високо-ефективни софтуерни решения. Системата разполага със строги правила за потребителски имена и пароли, обвързване на достъп до системата с цифров сертификат и IP адрес, изтичане на валидност на сесии и много други.

Потребителски Интерфейс

Банкер 3 разполага с лесен и интуитивен потребителски интерфейс, който е оптимизиран за работа с най-разпространения браузър Internet Explorer. Менютата и екраните са проектирани по начин, предоставящ максимални удобства на потребителите на специализирания банков софтуер. Входните форми имат проверка за валидност, като по този начин не се допуска въвеждането на некоректни данни. Входните форми за масовите платежни документи копират вида на оригиналните документи, като това допълнително улеснява потребителите за бързото усвояване на системата.

Системна информация

Софтуерът е разработен в съответствие с всички стандарти и добри практики за разработването на софтуерна система за банково управление. Той е проектирана като уеб-базирано приложение и използва трислойна архитектура. Това прави финансовия софтуер за банкова институция лесно мащабируем и при нарастване на натоварването може да бъде разширен с добавянето на допълнителни сървъри.

Последната версия на Банкер 3, е разработена върху .NET платформата на Microsoft. Програмният език използван за разработването е ASP.NET. Освен възможностите на използваната технология, в разработката на Банкер 3 са използвани много библиотеки разработени от БанкСофт. Такива са carbon – библиотека за генериране на справки и печатни документи, AccDBX – библиотека за осчетоводяване на документи, DBAbstraction – библиотека за връзка с база данни и много други.

Интерфейси с външни системи

Банковият финансов софтуер е проектиран по начин, че да може лесно да се интегрира с външни модули и системи. Към момента съвременният банков софтуер Банкер 3 има изградени канали за достъп към платформата за Интернет Банкиране на БанкСофт, към система за електронно архивиране на документи iRhive и към системата за онлайн плащания ePay.

Документация и обучение

Банкова Информационна Система Банкер 3 се предоставя с пълен набор документация – Ръководство за потребителя, Ръководство за администратора и други материали за обучение.

На разположение в периода на обучение и в последствие са сертифицирани обучители и експерти в банковата област, които ще помогнат на персонала на банката бързо и лесно да усвои работата със софтуерния продукт.

Поддръжка

Интегрираният банков софтуер за управление се предлага със стандартна абонаментна поддръжка, включваща голям набор от услуги. Обхвата на поддръжката извън стандартната може да бъде увеличен съгласно изискванията на всеки клиент.

Нашите клиенти могат да се възползват от организирания HELP DESK, който е на разположение 24х7. При кризисна ситуация, БанкСофт осигурява незабавна реакция на място при клиента.

Основни ползи:

 • Интуитивен интерфейс, напълно съобразен с потребителите на системата;
 • Лесна и гъвкава система за администриране и управление;
 • Лесно и бързо обслужване на клиенти;
 • Повишаване на ефективността на работа;
 • Улеснение при развитието и налагането на нова продуктова линия;
 • Архитектурата на Банкер 3 позволява интеграцията с други системи.

Предимства за банката и нейните служители:

 • Централизирана транзакционна среда;
 • Извършване на транзакции в реално време;
 • Обслужване на плащания и такси за бюджета;
 • Възможност за обслужване на картовата система;
 • Автоматична обработка на банковите операции;
 • Управление на разплащанията;
 • Управление на банковите карти, кредитите, трежъри операции;
 • Управление на получените заявки от електронните канали на банката;
 • Генериране на голям набор от справки;
 • Експорт на справките в MS Excel.

Високо ниво на сигурност:

 • Вградените контроли спомагат за намаляване на грешките;
 • Различни роли и нива на достъп на потребителите;
 • Контрол на достъпа на потребителите;
 • Повторно потвърждение на банковите операциите;
 • Информация за създателя на всеки един документ;
 • Единна база данни с висока степен на надеждност;
 • Документите са защитени чрез криптиране.

Регистриране на нов клиент Разкриване на нова сметка Разкриване на нова сметка, стъпка 2 Разкриване на нова сметка, стъпка 3 Вноска на каса Изходящ превод Информация за аналитична сметка