LoanBox

Разглеждане и одобрение на кредити

Пазарната и кредитната обстановка в България през последните няколко години изисква от компаниите бързо приспособяване към променящата се среда. Крайните потребители прибягват все по-често към услугите на кредитни институции. За постигане на всички бизнес цели, кредиторите се стремят да запазят качеството на обслужване, да съкратят срока за обслужване на крайни клиенти и да намалят до минимум поемането на бизнес рискове. Една от основните допускани грешки е инвестиране в остарели софтуерни системи, които не отговарят на изискванията на динамичния пазар. Спецификата на този тип бизнес и нуждата от осигурен контрол, съчетан с опцията за обслужване на множеството предлагани продукти, изисква от компаниите набавяне на подходящ софтуер, който да съпътства служителите на кредитната организация през целия жизнен цикъл на кандидатстване за кредит до неговото разглеждане и одобрение.

Идеалният софтуер за обслужване на процесът по кандидатстване и одобрение на различни кредити трябва да предоставя:

 • Поддържане на всички видове кредити;
 • Автоматизиране на рутинните процеси съобразени с типа кредит;
 • Възможност за интеграция с външни системи;
 • Функционалност за извършване на скоринг анализ;
 • Обединение на информацията и съхранение на множеството съпътстващи документи към отделните кредити.

БанкСофт разработи гъвкава софтуерна система, съобразена изцяло с нуждите на отделните кредитни организации, обслужваща целия процес от кандидатстването за кредит, през неговото разглеждане от различни кредитни специалисти до финалния етап на неговото одобрение или отхвърляне. Софтуерът LoanBox спомага за автоматизиране на цялостния бизнес процес като позволява обслужването на всеки вид кредит - от микрокредити, овърдрафт и кредитни карти, до потребителски, ипотечни и бизнес кредити. Възможността за интеграция с външни CRM системи, системи за скоринг, възможност за извличане на справки от външни регистри ЦКР, НОИ, ГРАО, АПИС и други прави системата незаменим кредитен помощник, улесняващ взимането на решение на всеки етап.

Софтуерно решение от ново поколение

Система за разглеждане и одобрение на кредити LoanBox предоставя функционалност за обслужване на цялостния процес от постъпване на искане за кредит, през различните етапи на разглеждането му, до неговото отхвърляне или одобрение. Иновативният кредитен софтуер е предназначен за автоматизиране на процесите по съставяне, разглеждане, одобрение на кредит и извличане на справки. Единният електронен архив, който използва кредитният софтуер, позволява изграждане на цялостно досие и систематизиране и класифициране на информацията за улеснение на следващите етапи по одобрение. На всеки етап от искането за кредит LoanBox предоставя възможност за извличане на справки от външни системи - ЦКР, НОИ, ГРАО, АПИС. На база на предварително зададени настройки, през различните етапи на обработка на искането от кредитния служител се изисква прилагане на различни допълнителни документи за попълване, което спомага за по-лесното взимане на решения. Всяко завършено и одобрено искане за кредит се изпраща към основната обслужваща система.

Рационализиране на процеса по съставяне на кредит

Системата LoanBox обхваща всеки аспект от работния процес независимо от типа кредит. В зависимост от избрания тип кредит, се изисква въвеждане на предварително зададени екранни форми за попълване на необходимите реквизитите за съответния тип кредит. След попълване на необходимата информация и извършване на скоринг анализ на база въведените данни, искането за кредит може да бъде насочено за одобрение и последваща обработка към различни звена на кредитната институция, съгласно вътрешните правила. Процесът по разглеждане завършва с отказ или одобрение на искането, като при одобрение се изготвя предложение за кредитиране. След сключване на сделка, данни за кредита автоматично се експортират към core система на кредитната институция.

Пълен контрол върху работния процес

Системата за иницииране на кредити LoanBox разполага с визуален дизайнер за администриране и управление на отделните стъпки в процеса на отпускане на кредит. В процеса на разработка на системата за разглеждане и отпускане на креди, основна цел на БанкСофт беше изграждането на административен панел позволяващ на определени потребители да добавят нови кредитни продукти, да менижират работния процес, да определят различните нива на одобрение и стъпки за отделните продукти. Софтуерът е силно конфигурируем и позволява на отделните компании да създават свои собствени бизнес стандарти и да задават своите собствени работни процеси. Иновативният административен панел на кредитен софтуер LoanBox осигурява пълния оперативен контрол, определяне стъпките на работа и намаляване на грешките от ръчни операции чрез въвеждане на различни работни сценарии за отделните продукти. Административният панел позволява указването на задължително изискуемите документи през различните етапи, определяне на потребителски групи имащи право за работа в отделни етапи, указване на максимално време за обработка във всеки етап. Възможността за пълно параметризиране на софтуерната система позволява тя да бъде изцяло настроена спрямо бизнес изискванията на всяка кредитна организация.

Редуциране на риска чрез взимане на информирани решения

Осигуреният от системата контрол на входните данни и множеството автоматични операции по валидиране и одобрение на определени етапи от процеса по създаване на кредит допринася за значителното намаляване на възможните грешки от ръчни операции и повишаване на ефективността на работа. Иновативната система за съставяне, разглеждане и одобрение на кредити осигурява по-лесните и информирани решения на различните етапи. LoanBox разполага със собствен скоринг модул, който на база предварително зададена тежест на всяко от входните полета и на база запитвания към външни системи или проверка в предварително заредени регистри извършва оценка на искането за кредит.

Създаване на ново искане

LoanBox предлага пълен набор от номенклатури необходими за създаването на ново искане за кредит. То може да бъде създадено както за регистрирани клиенти на кредитната институция, така и за не клиенти на банката. В случай че е необходимо създаване на искане за лице, не клиент на кредитната институция, LoanBox предоставя средство за регистрацията му в основната обслужваща система на организацията. В зависимост от избрания продукт, изискуемата информация от клиента е различна.

Основната изисквана информация е разделена на отделни табове:

 • Консултант (банков служител);
 • Данни за кредита;
 • Данни за кредитоискателя;
 • Данни за работодателя на кредитоискателя;
 • Семейно състояние на кредитоискателя;
 • Данни за съпруг/съпруга;
 • Текущи задължения;
 • Данни за дохода;
 • Информация за движимо и недвижимо имущество;
 • Парични средства по сметки в банки;
 • Финансови активи за обезпечение на кредита;
 • Друга информация.

Изготвяне на становища

На всеки етап от искането за кредит системата изисква въвеждане на становище преди да позволи придвижване към следващ етап.

 • Възможност за добавяне на неограничен брой в един статус становища от различни членове на потребителски групи;
 • Опция за въвеждане на индивидуални екранни форми за становища.

Обработка на искане

В зависимост от зададените настройки, софтуерът за генериране и управление на кредити разпределя създадените искания, очакващи последваща обработка, на конкретни потребители или група от потребители. Допълнителна функционалност е изпращане на автоматични нотификации при наличие на искане, очакващо обработка. Чрез този инструмент за разпределяне отделният потребител вижда само исканията, които очакват неговото становище. Възможните действия са следните:

 • Преглед на искането за кредит;
 • Функционалност за редактиране на данните в искането;
 • Прилагане на допълнителни задължително изискуеми документи;
 • Придвижване на искането към следващия етап на одобрение;
 • Отказ на искане – краен статус и ограничение на последващи обработки по искането;
 • Разпечатване на предварително дефиниране на печатни бланки и документ.

Прикачане на допълнителни документи

Системата притежава единен електронен архив и позволява прикачане и архивиране на документи към всяко досие на искане за кредит. В зависимост от настройките през различните етапи на обработка могат да бъдат изисквани различни документи.

 • Архивиране на задължително изискуеми документи през различните етапи на обработка;
 • Архивиране на извлечени справки;
 • Съхранение на допълнителни документи към искането;
 • Преглед на всички приложени документи по всяко време, независимо от статуса на искането.

Настройки Типове кредитни продукти

LoanBox позволява добавяне на нови типове кредитни искания и управление на статусите, през които трябва да премине искането.

 • Създаване на нов тип кредитен продукт;
 • Описване на входните форми;
 • Определяне на жизнения цикъл;
 • Задаване на възможни статуси и определяне на последователността им, през които е необходимо да премине искането, за да бъде обработено;
 • Изтриване/Редактиране на тип кредитен продукт.

Определяне на етапи за обработка на искане

В това подменю се създават етапите, които могат да характеризират или определят един тип документ. Чрез определянето на етапи се определя последователността през която преминава обработката на документ.

 • Създаване на нов етап;
 • Съставяне на различни сценарии на работа – задаване какви ситуации е възможно да възникнат на съответния етап и към какви последващи обработки може да бъде предвижено искането;
 • Задаване на максимално време за обработка на искане в даден етап, като системата предоставя възможност за различните продукти да се задават отделни времена.

Потребителски права

LoanBox предоставя функционалност за настройване на правата на различните групи потребители за различните кредитни продукти.

 • Настройка за обработка на отделните продукти;
 • Определяне коя група потребители кои кредитни искания може да вижда/наблюдава/редактира;
 • Опция за посочване в кой етап текущата група потребители може да обработва искането;
 • Задаване на максимално време за обработка на статус;
 • Сигнализация при изтичане на времето за обработка.

Настройка - Прикачане на допълнителни документи

Тази част от кредитния софтуер е предназначена за настройване на изискуемите допълнителни документи.

 • Опция за указване на необходимите документи спрямо различните типове продукти;
 • Функционалност за настройване на изискуемите допълнителни документи в отделните етапи на обработка;
 • Посочване дали документа е със задължителен или препоръчителен характер;
 • Настройване на правата на отделните групи потребители за прилагане на типовете документи.

Основни предимства на системата за разглеждане и одобрение на кредити LoanBox са:

 • Изключително лесен и интуитивен интерфейс;
 • Възможност за дефиниране на различни видове кредит;
 • Съставяне на сценарии за обработка на исканията;
 • Определяне на етапи на одобрение, през които преминава един кредит;
 • Възможност за автоматизиране на отделни етапи от иницииране на кредит;
 • Автоматично насочване на кредита към отговорно звено или служител;
 • Вътрешен скоринг модул извършващ оценка на кредита спрямо въведените параметри;
 • Извличане на справки от външни регистри – ЦКР, НОИ, ГРАО, АПИС и други;
 • Генериране на различни печатни бланки.

Стартиране на ново искане за кредит и избор на тип продукт Попълване на данни за кредитоискател Извличане на информация за клиент от вътрешни регистри Справка за клиент в ЦКР Справка за състояние на клиент НОИ Справка за трудови договори на клиент - НОИ Прикачване на допълнителни документи към кредит Генериране на примерен погасителен план на база въведените данни Изпращане на искането за преглед и одобрение към отговорни звена Регистър с искания очакващи последваща обработка Настройка и управление на ниво на одобрение за различни типове кредит