Запори

Система за управление на запори

Нарасналият брой запорни съобщения, които банковите институции получават всеки ден, налага необходимостта от автоматизиране на процеса по налагане на запори. Процесът по запориране, като най-често използван способ за принудително събиране на дългове, може да бъде драстично ускорен и улеснен посредством модула, разработен от БанкСофт – Запори . Системата, която предлагаме безпроблемно може да бъде интегрирана с други външни системи и същевременно с това е напълно съобразена с действащото законодателство на Република България. Подходящата система за управление на запорни съобщения и запитвания би намалила възможността от допускането на непредвидени грешки и би спомогнала за оптимизирането на работния процес.

Софтуер Запори цели да автоматизира основната част от процеса на централизирано обработване на запорните съобщения и свързаните с тях документи, което ще улесни целия процес от регистриране на запорните съобщения до вдигане на наложените запори (приключване) и изпращане на писма до изпълнителните органи.

Разработената от БанкСофт система за управление на запорни съобщения и сметки, предлага пълен набор от функционалности, които обхващат целия процес и същевременно го автоматизират. Адаптивната структурата на системата позволява интеграция с текущите софтуерни системи на финансовата или банкова институция. Софтуер Запори предлага инструмент за обслужване на плащанията по запори. Пълният набор от номенклатури позволява бързото и удобно въвеждане на нови запори както за клиенти на финансовата и банковата институция, така и за не клиенти. Функционалността за поддържане на регистър на запориращите органи спестява времето за въвеждане на сметки за прехвърляне на дължимите суми към тях.

Системата за управление Запори предоставя инструмент за бързо и лесно генериране на писма за изискуема информация от институции относно наличието на банкови сметки на лица. Допълнителна функционалност е изготвянето на писма за не клиенти на финансовата и банковата институция.

Регистър Запори

Система Запори обхваща целия жизнен цикъл на един запор – от получаване на писмо за запориране на сметките до изплащането на сумите. В регистъра се води и пази информация за заведените запори на лица. Модулът е възможно да се интегрира с банковата система и да използва данните от клиентската картотека на банката.

 • Информацията по запорите е представена в табличен вид, предоставящи удобен преглед на реквизитите;
 • Преглед и редакция на запор;
 • Генериране на уведомително писмо към клиент за наложен запор;
 • Плащания по запор;
 • История на плащания;
 • История по направените промени по запор;
 • Регистриране на запори на НЕ клиенти на банковата институция, с цел бъдеща информираност при вземане на решения;
 • Богат филтър за търсене по различни критерии.
 • Управление на статусите на запорните документи – Очакващ потвърждение, Потвърден, Върнат за редакция, За отмяна, Анулиран.

Нов Запор

Софтуер Запори предлага пълен набор от номенклатури, необходими за регистрирането на запор. Нов запор може да бъде създаден както за регистрирани клиенти на банката, така и за не клиенти на банката. В случай че лице, не клиент на банката, реши да си разкрие сметка, при регистрирането му в клиентската картотека ще се изведе съобщение за наличие на запори. Системата предоставя цялостна информация за банковите продукти на лицето по запорно съобщение. За регистрация на запор може да бъде избирано повече от едно лице. Системата дава възможността дадено запорно съобщение да бъде обвързано с вече съществуващ запор. При регистриране на запор се прави проверка на лицето в регистъра на Dow Johnes.

 • Размер и валута на всеки отделен запор - сумата е разделена в полета: Сума по Главница и сума по Законова лихва. Системата автоматично калкулира стойността на цялата сума по запора;
 • Размер на такси, разноски и други;
 • Идентифициращ и изходящ номер на запорното съобщение – номерата от полученото съобщение за запор от запориращия орган;
 • Избор за вид на запора – за обезпечение, за изпълнение;
 • Запориращ орган – избор от специално създаден регистър на запориращите органи (частен съдебен изпълнител, НОИ и други). При избора му автоматично се генерират сметките, по които може да се прехвърлят дължимите суми;
 • По молба на/ Взискател;
 • Разпореждане за временно разрешение за неотложни плащания;
 • Избор кои сметки на клиента да бъдат блокирани (запорирани) – автоматично се запорира размерът на сумата по запор, независимо от вида на валутата по сметките.
Регистрирането на запор преминава през няколко статуса и задължително подлежи на повторен контрол от потребител с необходимите права.

Документи

Тук се съхраняват всички въведени до момента документи. Регистърът разполага с подробен филтър за търсене на документ. Данните в регистриран документ могат да бъдат редактирани. Към входящия документ могат да бъдат добавяни и бележки. Новата бележка ще се зареди като нов ред под полето за въвеждане на текст.

 • В системата могат да бъдат добавяни документи чрез ъплоад на файлове. Качените файлове могат да бъдат прегледани и изпратени на посочен e-mail адрес.
 • От менютата в модула могат да бъдат добавяни различни по вид документи – изходящи или вътрешни.
 • Системата съхранява история на промените на всеки запор. Потребителят има достъп до информация за ID на промяната; вид на извършената операция; дата и час на извършване на промяната и потребителят, който я е инициирал.

Плащания по запори

При въвеждане на номер на запор в счетоводния документ за плащания, системата автоматично зарежда предварителното въведените данни при регистрирането на запор.

 • Автоматично се зарежда остатъка за плащане по запор плюс сумата за таксата за извършване на превода;
 • Избор на сметка, ако запориращия орган или запорираното лице имат повече от една налична сметка;
 • Основание – зареждат се данните за идентифициращ номер на запорното съобщение (въведен е при създаването на запора);
 • Избор на плащания – всички плащания, главница, лихва, съдебни разноски, законова лихва;
 • Преводни нареждания в платежна система БИСЕРА 6 във връзка с изпълнение на запорите;
 • Промяна на статус - когато сумата по запор е изцяло погасена, статусът от Активен преминава в статус Неактивен.

Разрешение за временно разпореждане

За всяка блокирана сметка, запориращата система притежава функционалността за Разрешение за временно разпореждане или ползване – потребителят може да разполага с част от блокираната сума.

 • Разрешението може да бъде определена фиксирана сума или процент от постъпващите суми по запорираната сметка за срока на разрешението;
 • Възможност да се избира периодът (срок), за който да важи разрешението;
 • Основание за разрешението;
 • Възможност за редакция на разрешението – удължаване или съкращаване на периода; промяна на сума/процент.

Регистър Запориращи органи

В този регистър се въвеждат запориращите органи в Република България (частен съдебен изпълнител, НОИ и други), които имат правото да блокират движимо/недвижимо имущество. Когато се регистрира запориращ орган, той може да бъде използван при въвеждането на нов запор в системата, а въведените сметките улесняват процеса по генериране на плащането.

 • Подробна информация за запориращия орган;
 • Регистриране на сметки на запориращия орган, по които могат да се прехвърлят дължимите суми;
 • Редакция на информацията за запориращ орган или сметки.

Справкa

Софтуер Запори включва и справка за състоянието по запорираните сметки с цел да се следят постъпилите суми по тях напълно обобщенa и подробнa справкa. Като по този начин могат да се следят постъпилите суми по запорирани сметки. Справката може да се генерира:

 • Справки за активни и вдигнати запори;
 • Към всички офиси на банката или по определен офис (справката е само за клиенти на банката, които са към този офис);
 • Вид на запора – всички видове, обезпечителен или изпълнителен;
 • За всички запорирани сметки или само за раздвижени сметки на определена дата – сметки, по които са постъпили суми на тази дата;
 • За сметки с разполагаемост над определена сума;
 • Справки за ненаписани писма, чиито срок за изпращане изтича;
 • Визуализация на работния плот или във файл с формат .xls (Microsoft Office Excel).
 • Справка – постъпили документи;
 • Справка – анулирани документи;
 • Справка – плащания.

Искане на информация

Тази част от системата е предназначена за генериране на писма за изискуема информация от институции (съдилища, НАП и други) относно наличието на банкови сметки за лица.

 • Регистър на институциите, искащи информация по запорни съобщения;
 • В едно писмо може да се изведе информация за повече от един клиент;
 • Лесно и бързо генериране на писма за лица Не клиенти на банковата институция;
 • Писмата се изготвят и във формат .doc (Microsoft Office Word).

Основни предимства на софтуер Запори:

 • Цялостна автоматизация на целия процес по запориране;
 • Автоматична преоценка на запорите;
 • Интеграция с отделните системи на банката;
 • Богат набор от справки и филтри за търсене;
 • Въвеждане на различни номенклатури;
 • Подобряване на работния процес.

Регистър Запори Нов Запор Плащания по запори Разрешение за временно разпореждане Въвеждане на нов запориращ орган Справкa Искане на информация